Saturday, December 5, 2009

Hand bag for Men


Now days not only women used hand bag also guy. Guys now bring a lot of thing when go to office or else where .. furthermore Here some of Men hand bag .. I love it to .. Padini and Seed..

Friday, November 27, 2009

Pengajian AM (Kertas1) Bab 2.

Perlembangaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri(Bahagian1)


1.Perlembagaan Persekutuan.

a)Malaysia mempunyai perlembagaan yang bertulis dipanggil Perlembagaan Persekutuan.
b)Dikuat kuasakan pada 31Ogos 1957D.
c)Digubal oleh Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Ried, Sir Ivor Jenning (Britain), Sir William Mckell (India), dan hakim A.Hamid (Pakistan)
d)Digubal berdasarkan 131 Memorandum yang diserah oleh parti politik dan perutubuhan Tanah Melayu.
e)Dokumen yang merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara.
f)Megandungi undang-undang tertinggi untuk mewujudkan sistem kerajaan yang teratur.
g)Dikanunkan dan boleh dipinda.
h)Memperakukan semua undang-undang yang digubal di Persekutuan sebelum Hari Merdeka dan juga semua undang-undang yang wujud di Sabah dan Sarawak sebelum Hari Malaysia.

2.Konsep Tertinggi Perlembangaan.

a)Perlembangan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi Malaysia.
b)Parlimen atau badan perundangan, badan kehakiman, dan badan eksekutif mendapat kuasa masing-masing daripada Perlembagaan Persekutuan.
c)Yang di-Pertuan Agong, sebagai ketua negara, juga menjalankan kuasanya mengikut Perlembagaan Persekutuan.
d)Sebarang undanag-undang yang berlawanan dengan Perlembagaan Persekutuan hendaklah terbatal setakat mana undang-undang berlawanan dengan Perlembangaan Persekutuan.

3. Kandungan Perlembagaan Persekutuan.

Terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 perkara seperti yang diberikan di dalam jadual.

Bahagian Butir-butir Perkara

1 Negeri-negeri Agama, dan Udang-undang Persekutuan. Perkara 1-4
2 Kebebasan Asasi Perkara. 5-13
3 Kewarganegaraan Perkara 14-31
4 Persekutuan Perkara 32-69
5 Neger-negeri Perkara 70-72
6 Perhubungan antara Persekutuan dan Negeri-negeri Perkara 73-95E
7 Peruntukan-Peruntukan Kewangan Perkara96-112E
8 Pilihanraya Perkara113-120
9 Kehakiman Perkara121-131A
10 Perkhidmatan Awam Perkara142-148
11 Kuasa-kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif dan
kuasa Darurat. Perkara149-151
12 Am dan Pelbagai Perkara152-160
13 Perlindungan Tambahan bagi Negeri-negeri Sabah dan
Sarawak. Perkara161-161H
14 Perkecualian bagi Kedaulatan Raja-raja dan sebagainya Perkara181
15 Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Perkara 182-183

4.Ciri-Ciri Kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan persekutuan.

a)Malaysia mengamalkan Kerajaan Persekutuan terdapat Kerajaan Persekutuan dan Kerjaan Negeri.
b)Raja berperlembagaan.
d)Demokrasi Berparliman dan parlimen bercorak Westminster.
e)Parlimen dwidewan iaitu Dewan rakyat dan Dewan Negara.
f)Ketertinggian Perlembagaan.

5. Kebebesan Asasi Warganegara Malaysia.


a)Kebebesan Diri.
1)Tiada warganegara pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebesan dirinya kecuali menurut undang-undang.
2)Seseorang warganegara tidak boleh ditahan pihak polis lebih dari 24jam kecuali selepas dibawa kehadapan seorang majistret untuk mendapatkan tahanan.
3)Seseorang Warganegara yang ditangkap oleh pihak pilis hendaklah diberitahu sebabnya dia ditangkap seberapa segera yang boleh dan dia hendaklah dibenarkan berunding dengan peguam yang dipilihnya dan dibela oleh peguam itu.
4)Jika seseorang warganegara ditahan oleh pihak polis tidak mengikut undang-undang, dia boleh memohon habaeas corpus daripada mahkamah untuk membebaskan dirinya.

b)Pengabdian dan kerja paksa.

1)Tiada warganegara pun boleh ditahan sebagai abdi.
2)Segala jenis kerja paksa dilarang tetapi parlimen boleh, dengan undang-undang, membuat peruntukan bagi perkhidmatan kerahan bagi maksud-maksud negara.

c)Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuatkuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang.
1)Tiada warganegara pun boleh dihukum kerana sesuatu perbuatan atau ketinggalan yang tidak menjadi kesalan disisi undang-undang.
2)Seseorang warganegara yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan atau disabitkan dengan sesuatu kesalahan tidak boleh dibicarakn semula kerana kesalahan itu.

d)Sama rata
1)Semua warganegara adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak untuk mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang.
2)Seseorang warganegara tidak boleh di diskriminasi dari segi agama, kaum, keturunan, atau tempat lahir.

e)Larangan buang negeri dan kebebesan bergerak.
1)Tiada warganegara pun boleh dibuang negeri atau ditahan daripada memasuki Persekutuan.
2)Setiap warganegara berhak untuk bergerak dengan bebasnya seluruh persekutuan dan bermastautin dimana-mana bahagiannya.

f)Kebebasan bercakap, berhimpun, dan menubuhkan persatuan.
1)Setiap warganegara bebas bercakap dan mengeluarkan pendapatnya.
2)Setiap warganegara berhak untuk berhimpun dengan aman.
3)Setiap warganegara berhak untuk menubuhkan persatuan.

g)Kebebesaan agama
Setiap warganegara berhak mengamal dan menganut agamanya.

h)Hak-hak berkenaan dengan pendidikan.
1)Tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warganegara berdasarkan agama, kaun, keturunan atau tempat lahir.
2)Tiap-tiap kumpulan agamaberhak untuk menubuhkan dan menyelenggarakan institusi untuk pendidikan kanak-kanak dalam kumpulan itu sendiri.

i)Hak terdahap harta.
1)Tiada warganegara pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.
2)Tiada undang-undang boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta dengna paksa tanpa pampasan yang mencukupi.

f)Sekatan terhadap kebebsan asasi warganegara.
1. Undang-undang Subversif - Kerajaan berkuasa untuk menahan dan menghukum mereka yang mengancam keselamatan negara.
2.Undang-undang darurat- Kerajaan berkuasa untuk mengenakan perintah berkurung dan pasukan keselamatan berkuasa untuk menembak serta membunuh sesiapa sahaja mengingkari undang-undang darurat tanpa perbicaraan.
3.Akta Keselamatan dalam Negeri (ISA) 1960- Seseorang boleh ditahan tidak melebihi dua tahun tanpa perbicaraan jika ada pandangan kerajaan, orang itu megancam keselamatan negara.
4.Akta universiti dan Kolej Universiti 1971- para pelajar dilarang bergerak aktive dalam politik.
5.Akta Rahsia Rasmi 1972- Melindungi dokumen dan makluma negara yang diklasfikasikan sebagai rahsia rasmi; semura, orang termasuk rakyat dan bukan rakyat, yang membocorkan rahsia tersebut telah melakukan kesalahan dan boleh didakwa di mahkamah.
6.Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984- Badan-badan penerbitan dan media elektronik tiada kebebesan untuk mengungkitkan isu-isu sensitif yang boleh mengancam keselamatan negara.
7.Akta Hasutan 1948- Rakyat dilarang menabur fitnah dan mengungkitkan isu-isu sensitif, iaitu hak-hak istimewa orang Melayu, bahasa, kuasa raja, dan kewarganegaraan.
8.Hak Keistimewaan Sabah dan Sarawak- Kerajaan Negeri berkuasa untuk mengawal kemasukan rakyat dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak.

g)Kewarganegaraan (Perkara 14-31).
Kelayakan menjadi warganegara Malaysia:
1-kuat kuasa undang-undang.
2-pendaftaran.
3-kemasukan (naturaliasasi/ pewarganegaraan).
4-percantuman wilayah,

Kuat Kuasa Undang-undang.
1.Pekara 14(1)(a):Setiap orang yang dilahirkan sebelum hari Malaysia (16September 1963) dan merupakan warganegara Persekutuan menurut peruntukan-peruntukan yang terkandung dalam Bahagian 1 Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan seperti yang berikut;
a-dia menjadi warganegara Persekutuan sebelum Hari Merdeka.
b-dia dilahirkan di Persekutuan selepas September 1962 dan pada masa pada kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara atau bermastautin tetap di Persekutuan, atau dia menjadi warganegara mana-mana negara lain pada masa lahirnya.
c-dia dilahirkan di luar Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan pada masa kelahiranya sekurang-kurangnya ibu atau bapanya awarganegara atau bermastautin tetap Persekutuan, atau dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara lain pada masa lahirnya.
d-dia dilahirkan diluar Perrsekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan pada masa kelahirnya, bapanya seorang warganegara dan juga telah dilahirkan di Persekutuan atau pada kelahiranya itu berada dalam perkhidmatan Kerajaan Persekutuan atau kerajaan sesebuah negeri.
e-dia dilahirkan diluar Persekuatan pada atau selepas Hari Merdeka dan pada kelahiran itu, bapanya seorang , dan dalam tempoh yang ditetapkan, mendaftarkan kelahiranya itu di pejabat konsul Persekutuan, atau kelahiran itu didaftarkan dengan kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku di Singapura, Sarawak Brunei, atau Borneo Utara.
2. Perkara 14(1)(b): Seseorang dilahirkan pada atau selepas Hari Malaysia dan mempunyai mana-mana daripada kelayakan yang ditentukan dalam Bahagian II Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan seperti berikut:
a-dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibubapanya seorang warganegara atau bermastautin tetap di persekutuan.
b-dia dilhairkan diluar Persekutuan dan pada masa kelahiranya bapanya seorang warganegara dan dihlahirkan di Persekutuan, atau pada masa kelahiranya bapanya berkhidmat dengan Kerajaan Persekutuan atau kerajaan sesebuah negeri.
c-diadilahirkan diluar Persekutuan dan pada masa kelahiranya itu bapanya seorang warganegara, dan dalam tempoh yang ditetapkan, mendaftar kelahiranya itu di pejabat konsul Persekutuan , atau kelahrian itu didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku di Brunai.
d-dilahirkan di Singapura dan pada masa kelahiran itu sekrang-kurangnya ibubapanya seorang warganegara.
e-dia dilahirkan di persekutuan dan pada masa kelahiranya dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara.

Pendfataran


Kewarganegaraan Malaysia boleh dipohon melalui pendaftaran dengan syarat-syarat tertentu sepertu yang diberikan dibawah ini:
i)Perempuan yang bersuami [Perkara 15(1)]
- Perkawinan didaftarkan di persekutuan
- Pada tarikh permohonan dia masih bersuami dan suaminya seorang warganegara permualanbulan October 1962
-telah bermastautin di Persekutuan sepanjang tempoh dua tahun sebelum tarikh permohonan itu dan berniat untuk bermastautin tetap di Persekutuan.
-dia berkelakuan baik
ii)Seseorang yang berumur kurang daripada 21 tahun [Perkara 15(2)].
-sekurang-kurangnya ibu atau bapa seorang warganegara.
iii)Seseroang yang berumur 18tahun atau lebih dan dilahirkan di Persekutuan sebelum hari Merdeka (Perkara16)
-dia telah bermastautin di Persekutuan sekurang-sekurangnya 5 tahun dalam tempoh 7 tahun sebelum tarikh permohonan itu.
-dia berniat hendak bermastautin tetap di persekutuan .
-dia berkelakuan baik.
-mempunyai pengetahuan asas dalam bahasa Melayu
iv)Seseorang yang berumur 18 tahun ataulebih dan biasanya bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia (Perkara 16A).
-dia telah bermastautin di wilayah-wilayah yang terkandung dalam negeri-negeri itu sebelum Hari Malaysia dan selepas Hari Malaysia, dia bermasatautin di Persekutuan sekurang-kurangnya 7 tahun dalam tempoh 10 tahun sebelum tarikh permohonan itu.
-dia berniat hendak bermastautin tetap di Persekutuan.
-dia berkelakuan baik.
-dia mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bahasa Melayau atau bahasa Inggeris.Kemasuakan (Naturalisasi/Pewarganegaraan)

Menurut Perkara 19(1), seseroang yang berumur lebih daripada 21 tahun dan bukan warganegara boleh memohon kewarganegaraan Malaysia melalui kemasukan dengan syarat bahawa:
a)dia telah bermastautin di Persekutuan sekurang-kurangnya 10 tahun dalam tempoh 12 tahun sebelum tarikh permohonan itu
b)dia berniat hendak bermastautin tetap di Persekutuan
c)dia berkelakuan baik
d)dia mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bahasa Melayu.

Percantuman Wilayah
Menurut Perkara 22, jika sesebuah wilayah baru dimasukkan kedalam Malaysia selepas hari Malaysia (16 September 1963), Parlimen boleh, melalui undang-undang, menentukan warganegara wilayah itu yang akan menjadi warganegra Malaysia atas sebab hubungan dengan wilayah itu dan tarikh mulanya mereka akan menjadi warganegara.

h)Cara Penamatan Kewarganegaraan
1.Menurut Perkara 23(1), seseorang warganegara yang ingin menolak kewarganegaraan Persekutuan mestilah mematuhi syarat-syarat berikut:
a)dia berusia 21 tahun atau lebih
b)dia sempurna akalnya
c)dia warganegara negara lain atau hendak menjadi warganegara negara lain

2)Akuan pernolakan kewarganegaraan itu hendaklah didaftarkan oleh Kerajaan Persekutuan.

3)Walau bagaimanapun, jika Persekutuan terlibat dalam sesuatu peprangan semasa akuan itu dibuat, akuan itu tidak boleh didaftarkan kecuali dengan kelulusan oleh Kerajaan Persekutuan.

Pelucutan
Pelucutan Kewarganegaraan di bawah Perkaa 24 Perlembagaan Persekutuan
1)Menurut Perkara 24(1), Kerajaan Persekutuan boleh, dengan perintah melucutkan kewarganegaraan seseorang warganegara jika berpuas hati bahawa orang itu telah memperoleh kewarganegaraan mana-mana negara asing dengan cara pendaftaran, kemasukan, atau perbuatan lain yang sengaja serta menurut peraturan.

2)Menurut Perkara 24(2), Kerajaan Persekutuan boleh, dengan perintah melucutkan kewarganegaraan seseorang warganegara jika berpuasti hati orang itu telah menuntut dan menggunakan apa-apa kewarganegaraan negara asing dengan sengaja.

3)Menurut Perkara 24(4), Kerajaan Persekutuan boleh, dengan perintah melucutkan kewarganegaraan seseorang perempuan jika berpuas hati bawa perempuan itu memperoleh kewarganegaraan mana-mana negara asing atas sebab perkahwinan dengan sorang bukan warganegara.

Pelucutuan Kewarganegaraan di bawah Perkara 25 Perlembagaan Persekutuan.
1)Menurut Perkara 25(1), Kerajaan Persekutuan boleh dengan perintah melucutkan kewarganegaraan seseorang yang menjadi warganegara dengan cara pendaftaran atau kemasukan jika berpuas hati bahawa:
a)orang itu tidak setia atau tidak suka akan Persekutuan, melalui percakapan atau perbutannya.
b)orang itu semasa peperangan yang melibatkan Persekutuan, telah berniaga autau membuat hubugan dengan musuh secara menyalah undang-undang atau meyertai urusan yang boleh menolong musush dalam peperangan itu;
c)orang itu, dalam tempoh lima tahun bermula dari pendaftaran atas dari tarikh perakuan diberkan, telah melakukan kesalakan di mana-mana nengara dan dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda tidak kurang dari pada RM5000 atau senilai dengan mata wang negara itu, dan orang itu tidak diampuni bagi kesalahan itu.

2)Menurut Perkara 25(1A), Kerajaan Persekutuan boleh, dengan perintah melucutkan kewarganegaraan seseorang yang menjadi warganegara dengan pendaftaran atau kemasukan jika berpuas hati bahawa orang itu, dengan tidak mendapat kebenaran Kerajaan Persekutuan, telah menerima apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah kerajaan mana-mana negara asingatau man-man bahagian siasahnya, atau dibawah mana-mana agensi atau mana-mana agensi kerajaan asing itu, jika sumpah ikar, atau akaun taaat setia dikehendaki tentang jawatan atau pekerjaan itu.
3)Menurut Perkara 25(2), Kerajaan Persekutuan boleh dengan perintah, melucutkan kewarganegaraan seseorang yang menjadi warganegara denganc ara pendaftaran atau kemasukan jika berpuas hati bahawa orang itu biasanya bermastautin di negara asing selama lima atahun berturut-turut dana dalam tempoh orang itu
a)tidak pernah pada bila-bila masa berada dalam perkhidmatan Persekutuan atau dalam perkhidmatan sesebuah pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan.
b)tidak medaftarkan niatnya hendak mengekalkan kewarganegaraannya di pejabat Konsul Persekutuan setiap tahun.

Pelucutan Kewarganegaraan di bawah Perkara 26 Perlembagaan Persekutuan
1)Menurut Perkara 26(1), Kerajaan Persekutuan boleh, dengan perintah, melucutkan kewarganegaraan seseorang yang menjadi warganegara dengan cara pendaftaran atau kamasukan jika berpuas hati bahawa pendaftaran atau perakuan kemasukan itu;
a)telah didapai dengan jalan tipuan, pernyataan palsu, atau dengan meyembunyikan sesuatu kenyataan itu, atau;
b)telah dibuat atau diberikan dengan silap.

2)Menurut Perkara 26(2), kerajaan Persekutuan boleh, dengan perintah, melucutkan kewarganegaraan perempuan yang menjadi warganegara dengan cara pendaftaran atau kemasukan jka berpuas hati bahawa perkahwinan yang menyebabkan perempuan itu boleh didaftarkan sebagai warganegara telah dibubarkan atas apa-apa sebab, dalam tempoh dua tahun bermula dari tarikh perkahwinan itu.

Pengajian AM (Kertas 1) Bab 1


1. KONSEP NEGARA


Negara dapat ditakrifkan sebagai suatu masyarakat atau komuniti yang mendiami sebuah kawasan atau wilayah secara tetap dan diperintah oleh sebuah kerajaan.


Ciri-ciri yang harus ada dalam pembinaan negara adalah :


a)sempadan yang jelas dan diiktiraf
b)penduduk yang tetap
c)kerajaan yang teratur
d)kedaulatan, iaitu berupaya untuk mengawal hal ehwal dalam negara dan kebesaan
e)mengadakaan hubungan dengan negara-negara lain
f)perlembagaan atau perundangan


Fahaman-faham utama


Demokrasi


1)Adalah sistem yang ditentukan oleh rakyat.
2)Diamal dan dianuti olah orang-orang Yunani di Athens


Ciri-ciri negara demokrasi
a)Pilihanranya (Hak rakyat untuk mengundi)
b)Kebebesan bersuara (Hak Sivik)
c)Kebebesan Akhbar dan akses kepada media lain
d)Kebesan berpersatuan
e)Kerajaan di bentuk memalalui pilihanraya (suara majoriti)


Fasisme


a)Diperkenalkan oleh Benito Mussolini di Itali pada tahun 1929.
b)Kepentingan negara melelebi dari kepentingan individu atau rakyat.
c)Mementingkan perpaduan masyarakat bangsa yang sama.
d)Meliputi unsur-unsur nasionalisme, ketenteraan, korprastisme, totalitarianisme, anti komunisme dan anti libralisme.
e)Fahaman ini terkubut apa bila Mussolini selepas Perang Dunia Kedua disebabkan kematian nya.Nazisme


a)Diperkenalkan oleh Adolf Hitler di Jerman pada tahun 1930-an.
b)Fahaman ini amat kejam.
c)Fahaman yang mencentuskan Perang Dunia Kedua dan pembunuhan beramai-ramai yang paling kejam dalam sejarah manusia.
d)Fahaman ini terkubur apabila hitler membunuh diri setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua.


Komunisme


a)Diperkenalkan oleh Karl Marx(Rusia), dan diamalkan oleh pemimpin-pemimpin seperti Lenin(Rusia), Stalin(Rusia), dan Mao Tse Tung (China).
b)Mengamalkan prinsip faktor pengeluaran dan barang-barang pengguna adalah milik bersama rakyat.
c)Slogan "sama rata, sama rasa".
d)Tidak percaya adanya tuhan.
e)Negara yang masih mengamalkan Korea Utara dan Cuba.


Sosialisma


a)Semua adalah hak milik negara.
b)Mengamalkan polisi tertutup seperti Negara Loas dan Myanmmar.


Sistem Kerajaan


Kerajaan Persekutuan


a)Kerajaan gabungan diantara kerajaan pusat dan kerajaan negeri.
b)Kerajaan pusat tidak mempunyai kuasa mutlak.
c)Setiap peringkat mempunyai kuasa atonomi masing-masing dalam bidang perundangan.
d)Kerajaan Pusat mempunyai kuasa yang mutlak dalam hal ehwal luar negara dan hal umum.
e)Kerajaan Negeri - tanah, hutan, dan pentadbiran negeri.
f)Tiada pihak mempunyai kuasa menindas satu sama lain.
g)Amerika Syarikat, Brazil, Australia, India dan Malaysia.


Kerajaan Kesatuan


a)Kerajaan gabunagan beberapa buah negeri.
b)Kerajaan pusat mempunyai kuasa mutlak.
iv)Mempunyai kuasa untuk membatalkan undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan negeri.
c)Britain, New Zealand, Denmark, Perancis dan Indonesia.


Kerajaan Konferadasi


a)Persepakatan antara kerajaan pusat dan negeri.
b)Kerajaan Pusat mempunyai kuasa yang terhad.
c)Kerajaan negeri mempunyai kuasa yang terhad.
d)Perjanjian yang longgar contohnya Konfendrasi Jerman Utara (1867- 1871)
e)Kini kerajaan ini tidak wujud.


Bentuk Negara


Monarki


a)Raja Menjadi ketua negara.
b)Raja mempunyai kuasa pada negara sepenuhnya.
c)Pentadbiran negara dijalankan oleh kaum kerabat raja atau sultan
d)Warisan berdasarkan keturunan.
e)Arab Saudi, Kuwait dan Brunei.Republik


a)Diperintah oleh Ketua Negara iaitu president dari kalangan rakyat biasa.
b)Mengamalkan konsep demokrasi, president dilantik melalui pilihanraya.
c)Tidak mempunyai Raja.
d)Boleh mengamal Sistem president atau separa president.
e)Amerika Syarikat, Filipina, Sri Lanka, Perancis, Portugal, Taiwan, Pakistan, India dan Singapura.
f)Sistem president:
1)Ketua Negara dan Ketua Kerajaan.
2)President bertanggungjawab mentadbir negara.
3)Dipilih secara terus oleh rakyat melalui pilihanraya.
4)Amerika Syarikat, Philippine, Indonesia dan Korea Selatan.
g)Separa president:
1)President tetapi bukan lah menjadi ketua negara.
2)Perdana Menteri - Ketua Kerajaan.
3)President dan Perdanan Menteri mengambil bahagian dalam pentadbiran negara, hanya bidang kuasa diasingkan.
4)Perancis, Sri Lanka, Portugal, Taiwan, Russia, dan Peru.


Demokrasi


a)Kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya.
b)Wakil dari Parti-parti politik yang berlainan.
c)Parti Politik yang mendapat majoriti rakyat, wakil yang paling banyak dipilih oleh rakyat dalam pilihanraya umum akan berkuasa membentuk kerajaan.
d)Konsep "Kerajaan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".
e)Ciri-ciri Demokrasi;
1)hak asasi terjamin.
2)Rakyat bebas bersuara dan mengeluarkan idea.
3)Pilihanraya bebas diadakan untuk memilih kerajaan.
4)Rakyat yang memenuhi syarat umum pilihanraya boleh mengundi dan berhak bertanding dalam pilihanraya umum.
5)Pegundian dilakukan secara sulit. (Undi adalah rahsia).
6)Kemenengan dalam pilihanraya adalah berdasarkan jumlah undi atau majoriti yang terbesar yang diperolehi.
f)Mengamalkan doktrin pengasingan kuasa.
g)Dua bentuk pemerintahan. Sistem Raja Berperlembagaan atau Sistem Republik.
h)Raja Berpelembagaan - Malaysia, Thailand, Jepun dan Britain.
i)Sistem Republik - Singapura, India, Philippine, dan Amerika Syarikat.


Autokrasi


a)Negara yang diperintah oleh sesorang individu yang mempunyai kuasa mutlak.
b)Berlandaskan kekerasan, paksaan, dan ugutan untuk mengekalkan kuasa.


Konsep Pengasiangan Kuasa


Doktrin Pengasingan Kuasa


a)Idea Montesquieu ahli falsafah Perancis.
b)Kuasa pemerintahan dibahagiakan kepada 3 buah badan bebasa iaitu:
1)Badan Perundangan.
2)Badan Eksekutif.
3)Badan Kehakimam.
c)Ketiga-tiga badan ini mempunyai peranan masing-masing.
d)Tujugan Doktrin Pengasingan :
1)Mengelak pertindihan kuasa, tiada yang terlibat dalam pengurusan lebih dari satu kuasa.
2)Mengelak Penyalah gunaan kuasa akibat pemusatan kuasa pada sesebuah badan tertentu.
3)Membolehkan sesebuah badan bertindak tanpa diganggu dan dipengarushi oleh badan yang lain.


Doktrin Pengasingan kuasa di Malaysia


a)Berbeza dengan doktrin pengasingan kuasa yang asal.
b)Menekankan kuasa relatif antara badan perundangan, badan eksekutif, dan badan kehakiman.
c)Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, mempunyai kuasa tertinggi dalam badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman.
d)Tertaluk kepada perkara 39 iaitu;
'Kuasa eksekutif bagi Persekutuan adalah terletak pada Yang Dipertuan Agong dan tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan dan peruntukan Jadual Kedua, kuasa itu boleh dijalankon olehnya atau oleh mana-mana Menteri yang diberi kuasa oleh Jemaah Menteri, tapi Parlimen boleh dengan undang-undang memberi tugas-tugas pemerintahan kepada orang-orang lain.'
e)Di peringkat persekutuan, Perdana Menteri dan anggota-anggota Kabinetnya melaksanakan fungsi eksekutif di samping menjadi ahli badan perundangan (Parlimen)
yang menggubal undang-undang.
f)Diperingkat negeri, Menteri Besar atau Ketua Menteri dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri melaksanakan fungsi eksekutif disamping menjadi ahli badan perundangan (Dewan Undangan Negeri) yang menggubal undang-undang.
g)Beberapa ciri negara Malaysia;
i)Mengamalkan demokrasi berparlimen (Parlimen dwidewan dan bercorak Westminster).
ii)Mempunyai raja berperlembagaan(Ketua Negara ialah Yang di-Pertuan Agong).
iii)Mengamalkan sistem Kerajaan Persekutuan (terdapat Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri).
iv)Mengamalkan doktrin pengasingan kuasa.
v)Mengamalkan konsep ketinggian Perlembagaan.
Konsep Organisasi dan Struktur Pentadbiran Kerajaan)


a)Tujuan;
1)Mencapai obkjektif yang telah ditetapkan.
2)Membahagikan tugas-tugas kerajaan suapaya dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan.
3)mengelakkan pertindihan kerja melalui penyelarasan.
4)menentukan bidang kuasa pejabat-pejabat petandbiran supaya mudah dikawal dan mengelakkan penyalahgunaan kuasa.
b)Organisasi kerajaan bersifat birokasi;
1)Terdapat pembahagian dan pengkhususan kerja.
2)mempunyai hierarki atau lapisan kuasa yang bertingkat-tingkat.
3)Memepunyai peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur rasmi yang membebankan orang ramai.
4)Kakitangan Kerajaan yang berkhidmat dilantik sepenuh masa dan memepunyai tempoh perkhidmatan yang kekal dan berpencen.
5)Melibatkan Penyelenggaran fail yang banyak.
Wednesday, November 18, 2009

Phenotype and Genotype

Hari tue aku ada sebut tentang kedua-dua nie tapi ejaan nya salah .. aku jadi berminat nak tahu bila miss jac dan mr. Hail terang dekat aku .. memang effective keterangan mereka .. bila dah masuk term term biology yang ada perbezaan dengan masa aku kat makmal yang banyak buat ujian analisis kimia .. masa microb dulu belum sempat ada microbiology so tak sempat nak tanya detail sebab kat lab branch tak ada makmal DNA just serolgy ..

PHENOTYPE AND GENOTYPE

Definitions: phenotype is the constellation of observable traits; genotype is the genetic endowment of the individual. Phenotype = genotype + development (in a given environment). To consider these in the context of evolutionary biology, we want to know how these two are related. In a narrow "genetic" sense, the genotype defines the phenotype. But how, in and evolutionary sense, does the phenotype "determine" the genotype? Selection acts on phenotypes because differential reproduction and survivorship depend on phenotype. If the phenotype affecting reproduction or survivorship is genetically based, then selection can winnow out genotypes indirectly by winnowing out phenotypes.

How do we get from genotype to phenotype? Central dogma: DNA via transcription to RNA via translation to protein; proteins can act to alter the patterns and timing of gene expression which can lead to cytodifferentiation where cells take on different states; cell communication can lead to pattern formation and morphogenesis and eventually we have an adult!

Genotype is also used to refer to the pair of alleles present at a single locus. With alleles 'A' and 'a' there are three possible genotypes AA, Aa and aa. With three alleles 1, 2, 3 there are six possible genotypes: 11, 12, 13, 22, 23, 33. First we must appreciate that genes do not act in isolation. The genome in which a genotype is found can affect the expression of that genotype, and the environment can affect the phenotype.

Not all pairs of alleles will have the same phenotype: dominance when AA = Aa in phenotype, A is dominant, a is recessive. An allele can be dominant over one allele but recessive to another allele. Model of dominance from enzyme activity: no copies produce no phenotype, one copy produces x amount of product and two copies produces 2x then the alleles are additive and there is no dominance (intermediate inheritance). If one copy of the allele produces as much product (or has as high a rate of flux) as a homozygote then there is dominance. There are cases where the heterozygote is greater in phenotypic value than either homozygote: called overdominance

Single genes do not always work as simply as indicated by a dominance and recessive relationship. Other genes can affect the phenotypic expression of a given gene. One example is epistasis ("standing on") where one locus can mask the expression of another. Classic example is a synthetic pathway of a pigment. Mutations at loci controlling the early steps in the pathway (gene 1) can be epistatic on the expression of genes later in the pathway (gene 3) by failing to produce pigment precursors (e.g. albinos) A-> gene 1 -> B -> gene 2 -> C gene 3 -> Pigment

Genes can also be pleitropic when they affect more than one trait. The single base pair mutation that lead to sickle cell anemia is a classic example. The altered hemoglobin sequence is not the only effect: lower oxygen affinity=anemia; clogged capillaries=circulatory problems; in heterozygote state=malarial resistance. Mutations in cartilage are another example since cartilage makes up many different structures the effects of the mutation are evident in many different phenotypic characters.

Polygenic inheritance can be explained by additive effects of many loci: if each "capital" allele contributes one increment to the phenotype. With one locus and additive effects we have three phenotypic classes: AA, Aa and aa. With two loci and two alleles in a strictly additive model (i.e., no epistasis or other modifying effects) we can have five phenotypic classes aabb
PATTERNS OF VARIATION

Evolution by Natural Selection rests on the following principles:

1. there is variation in natural populations

2. the variation is heritable; has a genetic basis

3. more offspring are produced than will survive each generation: struggle for existence

4. if heritable variation affects survival/reproduction, there will be differential reproduction=selection

Without genetic variation there will be no evolution. Thus, characterizing the genetic variation in natural populations is fundamental to the study of evolution. (see The Genetic Basis of Evolutionary Change by Lewontin , 1974)

What kinds of variation are there? Discrete polymorphisms (e.g., Biston betularia) easily noticed, but not frequent or representative of the variation in natural populations (eye color in humans also quasi discrete). Continuously varying traits can be described by the mean x = (Xi)/n and variance V = 1/nS(Xi-x)2. Examples: the carrots in the Burpee Catologue; human height. Continuously varying traits will have both a genetic and environmental components.

How much genetic variation is there? Historical debate: Classical school held that there was very little genetic variation, most individuals were homozygous for a "wild-type" allele. Rare heterozygous loci due to recurrent mutation; natural selection purges populations of their "load" of mutations. Balance school held that many loci will be heterozygous in natural populations and heterozygotes maintained by "balancing selection" (heterozygote advantage). Selection thus plays a role in maintaining variation.

How do we measure variation? To show that there is a genetic basis to a continuously varying character one can study 1) resemblance among relatives: look at the offspring of individuals from parents in different parts of the distribution; can estimate heritability (more later). 2) artificial selection: pigeons and dogs show that there is variation present; does not tell how much variation

Protein electrophoresis: phenotype = gene product of specific locus (loci). Took off in mid 60's (Lewontin and Hubby, 1966; Harris, 1966); still used. Grind up organism in buffer, apply homogenate to gel (starch, acrylamide), apply electric field, proteins migrate in gel according to charge, stain gel with histochemical stain for enzyme activity, bands reveal variation. Do this for many loci and can estimate: proportion of loci polymorphic per population (10-60%, depending on organism); proportion of loci heterozygous per individual (3-20% depending on organism). The technique provides a minimum estimate because different amino acid sequences may migrate at the same rate in the gel.

DNA variation. Measure the genetic material directly; sequencing is the most precise but the most laborious; restriction enzyme analysis faster but has less information. These techniques have revealed that there is even more genetic variation that what was revealed by protein electrophoresis. Hence the debate between the Classical and Balance schools of genetic variation has evolved into a debate about the forces maintaining genetic variation: the Neutralist-Selectionist controversy (or debate). Some loci are neutral; others under selection (more in lecture on Molecular Evolution). The debate is not over.

How is variation apportioned within and among populations? Hierarchy in patterns of variation: are populations either melanistic or normal; or do populations contain some of both; if so what are the frequencies in different populations? Is the variation within or among populations?

Spatial Patterns of Variation

Geographical isolates: discontinuous or disjunct distribution. Is there differentiation?Are there continuous distributions, clinal variation, abrupt discontinuities ("step" cline).so aku tak sempat nak edit .. aku add then aku baca .. by the way ...pengetahuan tu ibarat .. cahaya yang perlu disimpan .. aku akan terus mencari cahaya tue ..

Sunday, November 15, 2009

Gymnasium Rakyat Seremban

Aku tergerak nak bercerita atau berkongsi sesuatu tentang kesihatan ..
Aku peminat bersenam juga masa aku duduk melaka pelbagai aktiviti yang ada specially senam robik dan lepas tue aku join pergi gym tapi senam lebih pada cardiolah tak pula nak bina badan ..
Then bulan enam aku kena pindah .. aku stay seremban so tertinggal beberapa bulan exercise rindu ma .. aku cari sekitar senawang tapi susah tak ada ada pun mahal .. lalu aku tanya nico dia cakap ada gymnasium rakyat kat rahang .. so beberapa hari lepas aku pergi lah best giler lama tak pergi kan berpeluh .. slow-slow dulu badan naik cepat nak turun lambat kan ..
then sabtu aku pergi lagi bersama-sama nico .. di kata syok juga bersenam dekat gym lebih selesa dan senang berpeluh .. yelah ada treadmill tu yang best .. lepas tue berbasikal dapat satu jam pun ok burn calorie seratus ke dua ratus .. then buat sit up .. simple .. tapi alright sini peralatan .. cukup
Harga mahal juga lah tak berbaloi pergi hari-hari satu sesi 2 jam biasa RM5.00 tapi tak ada monthly pergi hari hari kopak .. tadi aku pergi aku complete main 2 jam aku cakap dengan nico nanti nak try complex sukan paroi dengan situ ada gymnasium rakyat juga ada montly .. murah sikit berbaloi .. tak pergi hari-hari tapi seminggu dua kali dah jimat sikit .. but sini aku share lah tentang gymnasium rakyat nie .. serba sedikit ..


Gambar dari laman web Majlis Perbandaran Seremban Negeri Sembilan
Keterangan lanjut Boleh clik kat link MPS


Hope aku dapat kurang kan sedikit pun jadi lah .. :)

Saturday, November 14, 2009

Happy Birthday'z
Aku nie .. tadi tulis lepas tu lupa lak Nak wish birthday kak As kerja tu lab entah yang Keberapa ye alah Tua setahun je kak As Kan dari saya .. He He Nak Letak gambar Kak As yang Mana .. curi dai face book He hHe ..

apa-apa

HAPPY BIRTHDAY TO PN. ASMANITA BTE ALIAS ..
LULUS KPSL..
TAMBAH ANAK LAGI YE .. JANGAN MARE JUMPA KAT LAB

sedih tak ada hadih kat kak As


Da...

SaLaMzz

Asslamualaikum.. Hi Hi .. lama tak tulis .. seems October is my silent month .. doesn't mean I'm not online .. just malas nak updated then tak ada story yang menarik .. nak kata aku tak creative .. okeh juga creative apa-apa pun bulan lepas ada juga event yang boleh di kongsi .. Birthday .. angah kawan hafis suprise party for him ada pic yang boleh dikongsi .. then bulan ni Nov nie aku ada exam oh my god .. susah nya nak belajar tak ada cikgu im try but susah nak faham why why i love chemistry even biology bila kawan-kawan explain best nye .. tentang Matter (gas), preodict table , Boyl's Law dan aspecial tentang bersangkut paut tentang Serology aspecially DNA genetolgy entah fenetology kot Best best tapi aku juga yang blur bila people explains kat aku .. mehh ... aku surf dapat tentang cell ... tentang sesuatu yang aku kerja tue ada kena mengena tentang cells DNA, ermms proteins , mono saccharides, apa-apa pun itu tentang gula .. just praying kat ALlah .. aku nie suka-suka je ambil then lost ler .. next time kena plan bebetul,, kena cari kelas kat KL .. erMMSs kena stay Kl lak .. by the way its next year planing .. now get on dengan this year punya plans ... dah nak over pun tahun ni .. beside ada berita juga kan 29 ni Jamil getting married my colleague semasa dari Melaka branc lagi dia transfer dulu dan dia masuk dulu awal beberapa minggu insyallah .. planning nak pergi dengan parent .. ahakzz dia dah nak kawin aku je entah bila .. maybe a few years lagi kot .. now what ever will happen next year or few years later what I'm look to is my parent and my career that make me alive ....okey lah here some picture Birthday Angah Menrangkap Jalan raya rumah kawan dia aku sekarang kemana kena bawa camera nak capture the good moment and a bad moment so hat i can share we my friend .. rainy day like My new colleagues Jacqueline says the rain is heavy.. seem i tried my best to improve and enhance my English languages what ever mistake .. i t .. fun to improve .. DAAaa... OPpss I don't want to Miss something .. Congratulation Negeri Sembilan's Football team for winning the game over Kelantan. Not the 1st and Last...


Sunday, September 27, 2009

Gambar kenangan rayaHari ini 27hbsept herry reenz dan anak nya datang lepas tue HQ pun datang naslony pun dan yang best kawan lama along dan isteri dan anak-anak nya pun ada lama tak jumpa dia. Si Lyn , Susan dan adik dia Patricia datang first aku bawa rumah mas then rumah aku then jalan JJ nie beberapa gambar yang boleh dikongsi .. adiozz